A24.- Com interpretar els números de la vostra empresa

 
Calendari De 6 a 27 d’octubre de 2020
Horari Dimarts de 17.30 a 19.30 h
Nº Sessions 4
Formador/a  Jaume Busquets
Preu 27 €

Descripció L’objectiu del curs és facilitar una visió integrada dels conceptes i instruments clau en el món de la  comptabilitat i els coneixements en finances imprescindibles per a l’anàlisi, planificació i control de las activitats i resultats de la gestió de l’empresa. Es tracta de proporcionar les eines necessàries per saber interpretar un balanç de situació, comprendre un compte de resultats, entendre conceptes con fons de maniobra, les NOF, els ratis, l’equilibri econòmic i financer, el punt mort de les vendes, costos fixos i variables, entre d’altres.
Continguts
1.        Introducció a les finances

a) Què són les finances?
b) Quina finalitat tenen?
c) Conceptes i termes financers més utilitzats
d) Diferències entre comptabilitat i finances
e) El pla financer

2. Instruments bàsics: compte de resultats i balanç

a) Compte de resultats (rendibilitat de l’empresa)

Concepte, finalitat, tipus de comptes de resultats i composició

Ingressos – despeses versus cobraments – pagaments

Amortització, provisió

El flux de caixa (cash flow)

 

b) Balanç de situació (situació financera de l’empresa)

Concepte de masses patrimonials. Elements que les formen

Ordenació i classificació

Situació patrimonial de l’empresa

 

c) Exercicis i casos

3. Anàlisi dels comptes de resultats i els balanços dinàmics

a) Anàlisi de comptes de resultats (evolució de la rendibilitat de l’empresa)

Anàlisi dels resultats. Anàlisi del marge, rendibilitat

Càlcul del tant per cent sobre els elements que el formen

Autofinançament i creixement

Ràtios més importants sobre el compte de resultats

Exercicis i casos

 

b) Anàlisi de balanços (evolució de la situació financera de l’empresa)

Anàlisi patrimonial estàtica. Principis d’equilibri financer.

Solidesa patrimonial.

Càlcul del tant per cent i de les ràtios més importants.

Anàlisi patrimonial dinàmic

Fons de maniobra

Exercicis i casos

 

4. Gestió de costos (comptabilitat analítica)

a) Concepte i utilitat
b) Tipus de costos disponibles
c) Fixos, variables, semifixos, directes, indirectes…
d) Sistemes de càlcul: cost directe,  full cost, ABC (costos per activitats)
e) Punt mort / llindar de rendibilitat
f) Marge de contribució
g) Assignació de costos fixos i indirectes
h) Exercicis i casos

 

Metodologia La formació es realitzarà combinant exposició teòrica amb casos pràctics, amb suport de plataforma Dropbox amb material complementari.

Inscriu-te